f7b1feed88fd72a32bec | Bệnh viện 199 Bộ công an tiếp nhận tài trợ từ AIRTECH Thế Long