Giải pháp bệnh viện dã chiến

Giải pháp phòng bệnh 04 giường

GIẢI PHÁP PHÒNG BỆNH 04 GIƯỜNG Danh mục thiết bị chính: Hệ thống xử lý không khí tạo áp lực âm 02 cái Hút toàn bộ không khí trong phòng

Giải pháp phòng bệnh 02 giường

GIẢI PHÁP PHÒNG BỆNH 02 GIƯỜNG Danh mục thiết bị chính: Hệ thống xử lý không khí tạo áp lực âm 01 cái Hút toàn bộ không khí trong phòng