• vi
  • en
  • ja
  • ko

Học viện nông nghiệp Việt Nam

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Học viện nông nghiệp Việt Nam

 Lĩnh vực: Nghiên cứu - Ứng dụng

 Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch thí nghiệm

 Năm thực hiện: T12/2020