• vi
 • en
 • ja
 • ko

연락처

AIRTECH THE LONG 주식회사
본사 소재지: 하노이, Long Bien 구, Viet Hung 동, 3 조, Viet Hung 길 144호
공장: Hung Yen, Van Lam, Tan Quang 면, Tan Quang 공단
전화번호: 024.38737717 Fax: 024.38726894
이멜주소: info@thelong.com.vn
 핫라인: 0915.292.660 - 0915.283.960
 

  Họ & Tên (*)

  Điện thoại(*)

  Công ty(*)

  Chức vụ

  Mã vùng

  Địa chỉ của bạn(*)

  Địa chỉ công ty

  Mobile(*)

  Địa chỉ E-mail(*)

  Xác nhận email(*)

  Nội dung(*)