Phòng sạch cho y học tái sinh

Là phòng sạch chuyên dụng cho gia công tếbào trong y học tái sinh, được gọi là CPC. Thông thường có cấu tạo áp suất dương nhưng cũng có những bộ phận cần cấu tạo áp suất âm. Chúng tôi sẽ thi công đáp ứng với các yêu cầu cửa khách hàng cả về cấu tạo áp suất dương, và cấu tạo áp suất âm. Thiết kế dựa trên quy cách liên quan đến lĩnh vực y học tái sinh và GMP.


Đặc điểm

 

  • Là phòng sạch dùng cho gia công tế bào,đáp ứng với từng loại phòng sạch áp suất dương và phòng sạch có bộ phận áp suất âm
  • Thiết kế cân nhắc đến người làm việc và dòng chảy sản phẩm
  • Cấu tạo sàn khó tích bụi bẩn, dễ dàng làm sạch
  • Khó tích bụi ở sàn, cấu tạo dễ làm sạch

Thông số kỹ thuật

Phòng nuôi dưỡng tế bào
Cấp độ sạch: ISO Class 7
Số lượng vi khuẩn phát sinh: dưới 10 con/m³
Áp suất trong phòng: +5Pa~+30Pa
Nhiệt độ: 22℃ độ ẩm: 55% độ sáng: 500Lx
Phòng nuôi dưỡng tiêu chuẩn
Cấp độ sạch: ISO Class 8
Số lượng vi khuẩn phát sinh: dưới 18 con/m³
Áp suất trong phòng: +20Pa
Nhiệt độ: 22℃ Độ ẩm: 55% độ sáng: 500Lx
Phòng bảo quản vật liệu
Cấp độ sạch: ISO Class 8
Số vi khuẩn sinh ra: dưới 18 con/m³
Áp lực trong phòng: +15Pa
Nhiệt độ: 22℃ độ ẩm: 55% độ sáng: 500Lx
Phòng mặc đồ
Cấp độ sạch: ISO Class 8
Áp suất trong phòng: +20Pa nhiệt độ: 22℃ độ ẩm: 55%
Phòng cởi đồ
Độ làm sạch: ISO Class 8
Áp lực trong phòng: -15Pa nhiệt độ: 22℃ độ ẩm: 55%
Phòng thay đồ
Độ làm sạch: ISO Class 8
Áp lực trong phòng: +15Pa
Nhiệt độ: 22℃ độ ẩm: 55%