Buong thoi khi Airshower 1 canh | Buồng thổi khí loại 1 cánh Air Shower ATV – FAS0104AMR1