Tu cay thoi ngang chuan | Tủ cấy vô trùng loại thổi ngang ATV - HCB1400