• vi
  • en
  • ja
  • ko

연락처

AIRTECH THE LONG 주식회사
본사 소재지: 하노이, Long Bien 구, Viet Hung 동, 3 조, Viet Hung 길 144호
공장: Hung Yen, Van Lam, Tan Quang 면, Tan Quang 공단
전화번호: 024.38737717 Fax: 024.38726894
이멜주소: info@thelong.com.vn
 핫라인: 0915.292.660 - 0915.283.960
 
Họ & Tên (*)
Điện thoại(*)
Công ty(*)
Chức vụ
Mã vùng
Địa chỉ của bạn(*)
Địa chỉ công ty
Mobile(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Xác nhận email(*)
Nội dung(*)