13 | AIRTECH THẾ LONG tổ chức tết Trung thu cho con em cán bộ công nhân viên trong Công ty