Khách hàng

♠ Khách hàng:

Vai trò của Khách hàng có một vị trí rất quan trọng đối với Airtech Thế Long, chúng tôi luôn duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển.

Ngành dược

Ngành thực phẩm

Bệnh Viện và y tế

Kỹ thuật và công nghiệp

 

 

Tin liên quan