e6d12ca35ab3a0edf9a2 | Bệnh viện 199 Bộ công an tiếp nhận tài trợ từ AIRTECH Thế Long