HCM_Bv Quận 2(2) | Bệnh viện 9 - quận 2 tiếp nhận tài trợ thiết bị phòng chống dịch COVID 19