Teamwork | Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Giám đốc sáng tạo

Image of group of employees discussing new ideas or project at meeting