20170729_175157 | Giải bóng đá Airtech Thế Long lần 1