20170729_191831 | Giải bóng đá Airtech Thế Long lần 1