3198814_orig | Họp thường niên thành viên AIRTECH lần thứ 25 tại Đài Loan