1586422858193-mo-ta-cong-viec-giam-doc-thuong-hieu-3 | Mô tả công việc của Giám đốc thương hiệu