5b5f4d1f435caa02f34d | Nhà Quốc hội đặt máy khử khuẩn trước sảnh để phòng chống dịch COVID-19