c378ef38e17b0825516a | Nhà Quốc hội đặt máy khử khuẩn trước sảnh để phòng chống dịch COVID-19