eb8acdcac3892ad77398 | Nhà Quốc hội đặt máy khử khuẩn trước sảnh để phòng chống dịch COVID-19