loc medium Vbank co nep gap | Lọc Medium ( Dạng V-BANK có gấp nếp nhỏ)