AHU_TypCeilngInstall_1-5 | Lọc Medium (Loại có miếng chia gió)