4 | Phòng lấy mẫu xét nghiệm an toàn di động TAV-PXN-1819S