Tu cay loai dat quat phia tren (FS) | Tủ cấy loại khí thổi đứng (VS)