Tu cay vi sinh 02 | Tủ cấy vô trùng ATV - VS - 1301L