Tu cay vo trung ATV | Tủ cấy vô trùng ATV - VS - 1301L