Tu cay vo trung loai thoi ngang ATV | Tủ cấy vô trùng loại thổi ngang ATV - HCB1400