Cần Thơ_A Chu GĐ Sở YT & A Hồng GĐBV Lao Phổi(1) | Tặng buồng áp lực âm, máy khử khuẩn cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ