0004-1-791x10241 | Thiết bị làm sạch không khí cho kiếm tra và pha chế