Máy chiết rót cách ly

Là thiết bị cách ly được sử dụng ở dây chuyền sản xuất cho chế tạo vô khuẩn. Được sử dụng cho các thi công cần thiết môi trường vô khuẩn, hay việc thi công chiết rót. Thiết kế phù hợp với các thiết bị chế tạo, đáp ứng nhất quán, phù hợp từ mẫu thí nghiệm, thiết kế cho đến lắp đặt, chế tạo tại nơi làm việc.

  • Tiến hành thiết kế đặc biệt phù hợp với dây chuyền sản xuất
  • Đáp ứng nhất quán từ mẫu thí nghiệm, thiết kê cho đến  thi công lắp đặt chế tạo tại nơi làm việc
  • Thêm với loại vô khuẩn (cấu tạo áp suất dương), chúng tôi cũng tiến hành thiết kế loại kiềm chế vô khuẩn (cấu tạo áp suất âm)

51

Danh mục sản phẩm