Thiết bị đo lưu lượng Oxy và điều chỉnh chân không

Chúng tôi sản xuất và nhập khẩu các loại thiết bị đo lưu lượng Oxy và điều chỉnh chân không khác nhau như sau:

1. Bốn loại thiết bị đo lưu lượng Oxy với độ ẩm.

2. Tất cả thiết bị đo lưu lượng Oxy có thể được cài đặt với các tiêu chuẩn khác nhau của đầu dò Oxy.

3. Bốn loại thiết bị điều tiết chân không.

4. Tất cả các thiết bị điều chỉnh chân không có thể được cài đặt với các tiêu chuẩn khác nhau của đầu dò chân không.

5. Tất cả các thiết bị điều chỉnh chân không có thể hoặc không có bình.

Danh mục sản phẩm