Tiêu chuẩn liên quan đến an toàn sinh học

Cơ sở để ngăn chặn nguy hiểm sinh học, lây nhiễm sinh học là bên trong phòng ngăn chặn sự rò chảy các sol không khí đã phát sinh ra ngoài phòng. Để làm được điều đó, phòng sạch và phòng sạch sinh học ra đời giúp duy trì áp suất âm trong phòng. Được làm tiêu chuẩn dựa trên các phòng nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc lập như CDC của Mỹ, WHO
zu5

Tin liên quan