Tiêu chuẩn cho thiết bị dùng ở bệnh viện

Phân loại khu vực điều kiện kêu gọi và độ sạch của bệnh viện từ cấp độ I đến cấp độ V. Chúng tôi xin đề xuất máy sạch được sử dụng ở mỗi khu vực.

zu7

Tin liên quan