Máy đông lạnh của phòng nhiệt thì dùng loại khí lạnh hay loại nước lạnh?

Có khả năng đáp ứng được cả hai

Tin liên quan