Có khả năng chế tạo bộ lọc đáp ứng được với tiêu chuẩn phù hợp với quy cách nước ngoài hay không?

Chúng tôi có khả năng đáp ứng với các sản phẩm đặc biệt, đáp ứng các yêu cầu cá nhân như những sản phẩm phù hợp với quy cách UL, sản phẩm thu được chứng nhận của CE. Xin hãy liên lạc với bộ phận kinh doanh của chúng tôi chịu trách nhiệm riêng về vấn đề này

Tin liên quan